СРБИЈА - ПОД КАПОМ НЕБЕСКОМ

Но­ва изузетна мо­но­гра­фи­ја о Ср­би­ји, у одво­је­ним из­да­њи­ма на срп­ском, ен­гле­ском, ру­ском и не­мач­ком је­зи­ку, са це­лом ле­пе­зом рас­ко­шних по­ве­за! Књи­га на­пи­са­на мо­дер­но а у ду­ху ста­рих мај­сто­ра, илу­стро­ва­на вр­хун­ским фо­то­гра­фи­ја­ма.
Геопоетика и пу­то­пи­са­ње. Ge­ni­us lo­ci. Зе­мља и на­род, љу­ди и оби­ча­ји, ху­мор и пе­сме, обе­ди и об­ре­ди. Зда­ња и се­ћа­ња. При­ро­да и дру­ге ле­по­те. Са­крал­на ге­о­гра­фи­ја и врхунци српске културе. Тра­го­ви ста­рог све­та (од стар­че­вач­ке кул­ту­ре до Кел­та). Рим­ски гра­до­ви и ца­ре­ви ро­ђе­ни на про­сто­ру да­на­шње Ср­би­је. Сред­њо­ве­ков­ни пу­те­ви, твр­ђа­ве, хра­мо­ви. Двор­ци, са­ла­ши, ба­ње, ет­но се­ла. Во­до­па­ди, пе­ћи­не, ре­ке, је­зе­ра. Пла­ни­не и рав­ни­це. Све­те го­ре и во­де. Ме­ста нај­ве­ћих хо­до­ча­шћа. Све­те сли­ке. Чудесна Ср­би­ја. При­че са дру­ма: крај­пу­та­ши, за­пи­си, ва­ша­ри, во­де­ни­це. Ве­ли­ки ви­зи­о­на­ри, пе­сни­ци, ју­на­ци. Све то упле­те­но у је­дан еле­гант­ни све­тли лук ко­ји Ср­би­ју опа­су­је и опи­су­је, пре­до­ча­ва нам ње­ну при­влач­ност и тај­но­ви­тост.
Велико достигнуће српс
ког издаваш
тва.

Формат: А4
Обим: 392 стране


ЗАВИЧАЈ ЦАРЕВА

По­во­дом 1700 го­ди­на Ми­лан­ског едик­та (313–2013) из штам­пе је иза­шла лук­су­зна мо­но­гра­фи­ја ЗА­ВИ­ЧАЈ ЦА­РЕ­ВА - Рим­ски вла­да­ри са про­сто­ра да­на­шње Ср­би­је, на срп­ском, ита­ли­јан­ском и ен­гле­ском је­зи­ку.
На те­ри­то­ри­ји да­на­шње Ср­би­је ро­ђе­но је ше­сна­ест рим­ских ца­ре­ва и по­диг­нут низ рим­ских гра­до­ва, утвр­ђе­ња и па­ла­та. Ка­сно­ан­тич­ка исто­ри­ја се до­брим де­лом од­ви­ја­ла на по­зор­ни­ци Ср­би­је, оста­вља­ју­ћи нам бо­га­то спо­ме­нич­ко и ар­хе­о­ло­шко на­сле­ђе, ко­је, иако у струч­ном по­гле­ду со­лид­но про­у­че­но, ни­је ши­ро­кој јав­но­сти, ни у зе­мљи ни у ино­стран­ству, пред­ста­вље­но на на­чин ко­ји за­слу­жу­је. Ти­ме се про­пу­шта шан­са да кул­тур­но-исто­риј­ска сли­ка о Ср­би­ји до­би­је јед­ну зна­чај­ну бо­ју и сво­је ме­сто у европ­ском ду­ги­ном спек­тру.

Формат:
21х30 cm
Обим: 280 страна


ЛУКС КОМПЛЕТ „ЕДИЦИЈА СРБИЈА“

Пет лук­су­зних срп­ских мо­но­гра­фи­ја у јед­ном па­ке­ту!
Нај­бо­ље из Ср­би­је, на три је­зи­ка, одво­је­но (срп­ски, ру­ски, ен­гле­ски)!

• СР­БИ­ЈА, ОД ЗЛА­ТА ЈА­БУ­КА

• ЗА­ВИ­ЧАЈ ЦА­РЕ­ВА

• СР­БИ­ЈА, ГЕ­О­ПО­Е­ТИЧ­КИ АЛ­БУМ

• ДУ­ША­НОВ ЗА­КО­НИК

• СЛО­ВО ЉУБ­ВЕ


БОЈ ИЗНАД ВЕКОВА
Сто година од Кумановске битке

Битка којом је на самом почетку решен Први балкански рат и започета завршна етапа Српске ослободилачке револуције дуге сто четрнаест година. Симболички расплет Косовског боја из 1389, окончање турске окупације Балкана и ослобођење српске Свете земље. Предисторија и ток битке, њени хероји и трагичари, видљиви резултати и дугорочне последице, важни документи и потресне
личне приче.
Лепо написана, научно утемељена и богато илустрована монографија, у тврдом повезу и пуном колору.

Формат: 20х21 cm
Обим: 240 страна


Драган Лакићевић

ЛЕГЕНДЕ О БЕОГРАДУ

Древна је и дубока представа о Београду као митском граду на светим водама. Из ње су се, у свим временима, ројиле чаробне приче, загонетне легенде од којих је, кажу, тај град и саздан. Зашто је Београд био толико важан Србима и зашто су Срби толико важни Београду? Зашто су се тако дуго тражили, кроз миленијуме и поколења, и шта се заправо догодило када су се најзад међусобно открили?
Између историје и књижевности, стварности и сна, књига најлепших легенди о престоници српског простора, српског времена и српске судбине.
Тврд повез, пун колор, илустровано.

Формат: 20х21 cm
Обим: 100 страна


Милена З. Богавац

ИСТОРИЈА СРЦА
Љубавне приче српских владара

Иза кулиса историје и политике, иза маски срачунатог и суровог света, какве су заиста биле љубави тог дугог низа славних парова? Како су се гранале, цветале или венуле у њиховим сопственим срцима? Кроз баријере ауторитета и сложених обавеза, титула и протокола, дворске засторе и измаглице над бојиштима, јесу ли успевали да допру до оног другог и до
себе самих?
Убедљиво и узбудљиво штиво, сведено а дубоко, пуно ватре и унутарњих вртлога, танано а окато.
Тврд повез, пун колор, илустровано.

Формат: 20х21 cm
Обим: 132 стране


Србија - Геопоетички албум

Књигу која је пред вама могли бисмо назвати албумом, сведочанством, збирком докумената. Она не жели да убеђује. Не пропагира, не намеће, не спинује. Није портпарол, адвокат, брбљиви рекламни агент. Није ни туристички новинар, огрезао у испразности и фразу. Као на неком дугом и лепом старинском путовању, кад седнете у воз и размакнете завесе на прозору, пред вама ће овде промицати бројне слике. Гледајте их смирено и радознало, откривалачки, својим и очима оних којима ћете причати о том путовању. Неке од тих слика упамтићете одмах, другима се повремено враћати и обнављати своју танану везаност, а можда ће се све оне слити у једну, у велики мозаички портрет Србије који ћете понети заувек.
И не заборавите опомену једног од најнесрећнијих принчева светске књижевности: „Само плитки људи не суде према изгледу. Права мистерија света је оно видљиво, а не невидљиво.”

Формат: 21х30 cm. Обим: 240 страна


Србија, од злата јабука - друго издање

Друго редизајнирано и допуњено издање капиталне монографије  “Србија од злата јабука”, штампано је на четири језика: српски, енглески, руски и италијански . Ова луксузно опремљена књига на 288 страна представља  богато културно наслеђе, природне лепоте и туристичке потенцијале, традицију и  духовност  нашег простора. Садржајем, илустрацијама, фотографијама,  “Србија од злата јабука” пре свега има репрезентативан карактер – намењена је протоколарним потребама, идеалан је поклон за сараднике и пословне пријатеље из земље и иностранства.


Упознајте Србију I

ВОДИЧ КРОЗ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКУ БАШТИНУ

Формат: 20х20,6 cm
Обим: 252 стране

 

 

детаљније

 

Упознајте Србију II

ВОДИЧ КРОЗ ДУХОВНО-ИСТОРИЈСКУ БАШТИНУ

Формат: 20х20,6 cm
Обим: 252 стране

 

 

детаљније


Едиција „Упознајте Србију”

Колико заиста знамо о овој земљи и овом народу, о њиховој историји и култури, природним лепотама, великанима, ствараоцима и делима, градовима, симболима, музици, гастрономији, винима, хумору...?
Заснована на уверењу да је знати предуслов за волети, едиција „УПОЗНАЈТЕ СРБИЈУ” учи нас оно што још нисмо научили, подсећа на оно што смо заборавили, подстиче да отпутујемо где још нисмо били. Њене свеске су љупке, практичне, одлично написане и богато илустроване.
Изванредан поклон за вас, вашу децу, пријатеље, пословне и друге партнере!

21 свеска у комплету, на кунстдруку, пун колор,
шивено жицом, у специјалној кутији!
Формат сваке свеске: 19,5x19,5 cm
Обим: 24 стране (укупно 504)

детаљније


Гуча - пола века сабора трубача (1961-2010)

За тачно пола века постојања, Драгачевски сабор трубача у Гучи израстао је у најјачи бренд српске масовне културе и постао прави хит у свету, налик на бразилски карневал у Рију. „Принцип Прес” о том догађају (и феномену) има три издања. Гуча. Народни фестивал српског џеза је двојезично српско-енглеско издање (формат 23 х 21 cm, 120 страна), Гуча. Лимена душа Србије је на српском, а Гуча. Пола века Сабора трубача (1961-2010) луксузна је монографија објављена поводом јубиларног Сабора (формат 21 х 31 cm, страна 448). Сва издања су богато илустрована, са обиљем документарне грађе и живих прича, са текстовима најбољих који су о „Гучи” писали и певали.

Формат: 21х31 cm
Обим: 448 странa
Повез: тврд и кожни

детаљнијеЧувар светих хумки

Формат: 20х20,6 cm; Обим: 188 страна 

 

 

Награда МОШТАНИЦА,
Сајам књига, Бањалука 2010Србија - од злата јабука

Србија, од злата јабука

Србија, од злата јабука књига је најлепших пејзажа Србије. Снимили су их најбољи фотографи. Реке, планине, градови, људи...ова књига прати их у њиховим трагањима за лепотом. А Творац овде није био штедљив... (април 2006)

 

погледајте електронску презентацију

Добитник награде "Туристички цвет 2006"


Књиге о градовима

У посебном серијалу, на свој препознатљиви начин, „Принцип Прес” се бави градовима у Србији. Саздана као водич, повесница, летопис, свака од ових богато илустрованих књига је посвећена једном граду. Доноси хронологију најважнијих догађаја од оснивања града до нашег времена, преглед историје његове привреде, културе, уметности, спорта, води нас кроз његову сакралну и споменичку баштину, туристичку понуду, у сва насеља, на његове реке, околне планине, излетишта, бањице... Упућује нас у живот и менталитет његових људи, хумор, „домаћу митологију”, у дела и успехе најславнијих варошана. Књиге пуне пријатних изненађења и за оне који у тим градовима живе.

Формат: 14,5х20,5 cm. Обим: 200 страна

детаљније


Зидни православни подсетник за 2017.

Изузетно леп велики православни календар за 2017. годину. За сваки месец у новој години, за сваки српски дом, учионицу, канцеларију!

Формат: 31х32 cm
Обим: 26 страна
Повез: спирала на средини


Православни српски архиепископи и патријарси (1219-2010)

Изузетна књига, која међу истим корицама сабира биографије свих поглавара Српске православне цркве, од Светог Саве до патријарха Иринеја. Богато илустрована и врхунски опремљена, благословљена.
„... Међу пећким архиепископима било је различитих личности, но свако од њих је оставио иза себе посебан траг и спомен... Доста је њих који су прибројани лику светих и тиме стекли васељенско зрачење и значење. Један број њих стекао је, својом жртвом и мученичком смрћу за Христа и за народ, назив свештеномученика... Континуитет архиепископа и патријарха на трону Светог Саве сведок је и потврда континуитета и животности Српске цркве и њеног светосавског народа...” (Из предговора Његовог Високопреосвештен-
ства АЕМ црногорско-приморског Амфилохија)

Формат: 20,6х20 cm; Обим: 216 страна

детаљније


Срби светитељи

Капитална књига о Србима светитељима, од светог Јована Владимира у X, до светог Јустина Ћелијског у XX веку. О њиховим животима и духовном подвигу, о њиховој важности за српску духовност, историју и судбину.
Књига дар, надахнуће, памтеник.
Одлично опремљена, у тврдом повезу и пуном колору, на 236 богато илустрованих страна!
Књига за сваки наш дом, храм, библиотеку, школу, за свакога од нас!

Формат: 20,6 х 20 cm. Обим: 232 стране

детаљније


Србија - друмовима, пругама, рекама

Досад најпотпунији туристички водич кроз Србију, синтеза најбољих европских модела, уз битну надоградњу и оригиналан српски допринос. Спој богатог и поузданог приручника за путовање, геопоетике, културно-историјске и привредне панораме, путоказа за проверена места и позива на маштовито истраживање. Све уједно. На српском и још четири велика
светска језика, са преко 2.000 илустрација...

Формат: 14,5x20,4 cm
Обим: 592 стране

детаљније

Промоција

Туристичка библија Србије

Обиман водич кроз културно наслеђе Србије, штампан упоредо на српском и енглеском, ова репрезентативна књига је дуго међу књижарским хитовима. „Мање водич кроз простор а више кроз време, мање географија а више повест и прича, мање бедекер а више свезнадар, мање енциклопедија а више покушај да се у српском наслеђу, чешће трагичном него срећном, идентификују вековима чуване цивилизацијске вредности, оно што Србе заувек обележава као европски народ а Србију као важан евро-регион.” У тврдом и више варијаната кожног повеза, богато илустрован, писан с мајсторском једноставношћу и провереним увидима, ово је сажети уџбеник српске историје и културе, књига за сваку српску кућу и библиотеку, на свим меридијанима.
Награда: „Гутемберг”, на Сајму књига и графике, Бањалука, 2006.

Формат: 19x19 cm; Обим: 464 стране

детаљније


Туристички информатор Србије

Први туристички водич у Србији након пуних 36 година, представљао је прекретницу у новијем српском туристичком издаваштву и попунио велику „цивилизацијску рупу”. Са упоредним текстом на три језика (српски, немачки, енглески), сажецима на грчком и турском, са поузданом ауто-картом Србије, неколико стотина пробраних фотографија, у практичном џепном формату, са огромним бројем важних практичних путних информација (хотели, ауто сервиси, болнице, музеји, ресторани...), „покривши” све градове Србије, овај водич одавно је премашио тираж од 100.000 примерака, а и даље је међу најтраженијима.

Формат: 14x21 cm
Обим: 260 страна

детаљније


`

Београд у џепу

Модерни мини водич кроз Београд, на српском, немачком и енглеском језику (у три одвојена издања), са планом центра града, уцртаним најзнаменитијим кућама и споменицима, планом Калемегданске тврђаве, препорукама за места која би неизоставно требало посетити  – све прилагођено туристичкој шетњи и атрактивном боравку у Београду. Специфичног формата, са троделном корицом, текстовима сажетим у неколико реченица, богато илустровано и опремљено бројним сервисним информацијама, ово издање је нарочито добродошло странцима који у Београду бораве накратко, али и другима који имају времена само за „Београд за почетнике”.

Формат: 6,5x15 cm. Обим: 120 страна

детаљније


Нечујна звона - Хришћанско наслеђе Космета

Књига о хришћанском наслеђу Косова и Метохије, о драгоценој духовној, културној и уметничкој баштини коју су Срби оставили хришћанској Европи, о бесцен благу од којег много тога никада више нећемо видети. „Цркве се руше, минирају и пале, фреске изложене пропадању, иконе рањаве ножевима, историја се фалсификује, најзначајнијим српским споменицима не може се прићи од бодљикаве жице, нестају крстови и гробови, људи и градови... На литургије Срби иду под оружаном пратњом, као логораши... Али, упркос свему, још је важно рећи и сведочити, баш као што стих вели: ‘Немој отићи немо у тамну ноћ’.”
Награда: „Ступље” (за неговање српске традиције и православне духовности) на Међународном сајму књига у Бањалуци 2007.

Формат: 20x20,6 cm; Обим: 444 стране;

 

детаљније

Награда СТУПЉЕ,
Сајам књига, Бањалука 2007

Тло Србије - завичај римских царева

Sirmium, Viminacium, Justiniana Prima, Mediana, Ulpiana... Србија је локалитет на коме је сачуван знатан број европских археолошких налазишта из времена Старог Рима, без њих је готово немогуће испричати причу о успону и пропасти Римског царства. Онда кад је оно административно подељено на Источно и Западно, у време императора Диоклецијана, престоница Источног римског царства била је смештена у данашњој Сремској Митровици. Књига је штампана тројезично, на српском, енглеском и италијанском.

Формат: 20x20,6 cm; Обим: 396 страна

детаљније


Коридор 10 - европски путеви културе (друго издање)

Туристички водич данас најважнијим путним правцем Србије, оним који представља и жилу куцавицу кроз чак осам европских земаља. Ова европска саобраћајница кроз Србију иде правцем Суботица–Прешево, са великим огранцима према Батровцима и Димитровграду. Књига „Коридор 10”, с упоредним текстом на српском и енглеском, предочава путнику пре свега огромно културно-историјско наслеђе, бројне модерне културне садржаје и изузетне природне лепоте који су му доступни на овом путу.

Формат: 13x21 cm. Обим: 320 страна

детаљније


100 добрих разлога да посетите Србију

Књига која, у српско-енглеском и српско-немачком издању, на креативан и практичан начин, речју и фотографијом представља Србију, њене природне и друге лепоте, њену баштину и туристичке могућности. Сто места, сто изазова, сто најлепших пустоловина за оне радознале духом, путовања и догађаји, људи и предели. Пронађите свој разлог!

Формат: 29,5x21 cm; Обим: 264 стране

детаљније

 

Насловна Издања Фото прича Архива вести Редакција Књижара Везе КонтактEnglish